О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

                                    гр. Враца,  04. 08. 2011 год.

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Враца, ІІ- ри състав в закрито заседание на  04. 08. 2011 г. /четвърти август две хиляди и единадесета година/ в  състав:

 

                                                               АДМ.  СЪДИЯ:  ЮЛИЯН КИРОВ

 

            като  разгледа докладваното от съдията адм. дело № 435 по описа на съда  за  2011 год.  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и чл. 13, ал.5 от Закона за социално подпомагане (ЗСП). 

 Образувано е по постъпила жалба от В.Н.Г. *** А с искане за отмяна на Заповед № Р 11 от 03.05. 2011 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"  (Д”СП”)  Мездра, като нищожен акт.  

Жалбата е подадена от надлежна страна, но съдът не е компетентният орган, който следва да я разгледа, тъй като преди това заповедта не е обжалвана по реда на административното обжалване, пред непосредствено по- горестоящия административен орган.

             Нормата на чл. 148 от АПК определя изборност на реда за оспорване, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго.  Съгласно чл.13, ал.5 от ЗСП заповедта на директора на Дирекция "Социално подпомагане" подлежи на обжалване пред директора на Региона дирекция "Социално подпомагане" по реда на Административно процесуалния кодекс. Изчерпването на административния ред за обжалване е абсолютна положителна процесуална предпоставка за разглеждане на спора по съдебен ред. Следователно по искането от жалбата против заповедта, задължително следва да се произнесе Директорът на РД "Социално подпомагане".

              При условие, че с неговото решение молбата бъде уважена, отпада правният  интерес на лицето от съдебно оспорване. При отрицателен отговор, за него е открит пътят на съдебната защита пред админ. съд, защото изчерпването на административния ред на обжалване е положителна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по съдебен ред.

            Следователно законът е предвидил особен  ред за обжалване. Цитираната разпоредба на специалния закон чл.13, ал.5 от ЗСП, игнорира прилагането на общите разпоредби на АПК, поради което директното  обжалване на актове на ДСП пред съда е недопустимо. Видно от представената преписка жалбата е изпратена направо в съда, като директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Враца не се е произнесъл по нея.

           По изложените съображения, жалбата на В.Н.Г. с искане за отмяна на заповед №  Р 11 от 03. 05. 2011 г. на директора на Д СП Мездра, като нищожен акт, следва да бъде оставена без разглеждане, а делото да бъде прекратено и изпратено като преписка на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Враца за произнасяне по реда на чл.81- чл. 98 от  АПК.

С оглед установената неподведомственост образуваното съдебно производство следва да се прекрати, като недопустимо. Съобразно чл.130, ал.4 от АПК жалбата, заедно с преписката към нея следва да се изпрати на компетентния орган.

                Водим от горното и на основание чл. 130, ал.4, от АПК, Административен съд Враца, IІ - ри състав

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Г. *** А с искане за отмяна на Заповед № Р 11 от  03. 05. 2011 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Мездра.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 435/ 2011 г. по описа на Административен съд Враца.

            ИЗПРАЩА делото, като преписка на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Враца за произнасяне по жалбата.

 

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от получаването му, чрез АС Враца пред Върховен административен съд.

 

            Препис от определението да се връчи на жалбоподателя и ДСП Мездра.

 

              

                                                                                   АДМ. СЪДИЯ :