Р Е Ш Е Н И Е   

                                   гр. Враца,   20.  12.  2012 г.

 

                                   В  И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Враца, ІІ- ри състав, в открито  заседание на 20. 11. 2012г. /двадесети ноември две хиляди и дванадесета  година/ в състав:                                                                                      

                                                                                      

                                                                                    Адм.  съдия:   Юлиян Киров

 

            при секретаря Д.М., като разгледа докладваното от съдия Киров адм. дело № 409 по описа за 2012 г. и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

             Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 118 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

             Образувано е по жалба на Ц.К.К. *** срещу Решение № 3561/1 от 18.07. 2012 г.  на Директора на ТП на НОИ – Враца и потвърденото с него разпореждане № 061-00-463-9/ 06.06. 2012 год. на Ръководителя на ОБ при РУСО- Враца. С жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно, необосновано и постановено в противоречие с КСО и ЗЗБНЗ. Излагат се подробни съображения, че е нарушен материалния закон. Иска се отмяна на оспореното решение на Директора на РУСО - Враца и  потвърденото с него разпореждане на Ръководителя на  ОБ при РУСО - Враца.

           В с. з. жалбоподателят, чрез адв. Л.  поддържа жалбата. Иска се отмяна на оспорените актове, като се развиват подробни аргументи в тази насока.

            Ответникът по жалбата Директора на ТП на НОИ - Враца не изпраща представител в с. з. и не ангажира становище по делото.

            Жалбата е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок, поради което същата е допустима. 

Съдът след като обсъди доказателствата по делото и доводите на страните приема за установено следното:

           Жалбоподателят е работил в ……….   …………. до 19. 02. 2012 г. Със Заповед от 17.02. 2012 г. на Кмета на Община Х., на основание чл. 328, ал.1, т. 6 от КТ, считано от 20.02. 2012г. е прекратено трудовото правоотношение.

            Жалбоподателят със заявление вх. № 061-00- 463/ 29.02. 2012 г., подадено до Директора на РУСО- Враца, на основание чл.54а от КСО е поискал отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ). В заявлението същият е декларирал, че не упражнява трудова дейност, която да подлежи на задължително осигуряване по КСО (стр.31 от делото).

            Видно от Удостоверение № 327 от 25. 10. 2011 г. на О. и. к. (стр.49 от делото) Ц.К.К. с Решение № 128 от 25. 10. 2011 г. е избран за ……………     ……………  в Община Х..

           С разпореждане № 061-00- 463-1 от 02. 03. 2012 г., на Ръководителя на ОБ при  РУСО- Враца (стр. 29 от делото) на жалбоподателя е отпуснато парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54ж, ал.1, във връзка с  чл.54а, ал.1, чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за периода от 20.02. 2012 год. до 19.01. 2013 г. – за единадесет месеца.

            След анализ на данните в информационната система на НОИ, относно осигурителния статус на г- н Ц.К.К., са установени факти и обстоятелства, които обуславят издаване на нов административен акт. С Разпореждане № 061-00-463- 9 от 06. 06. 2012 год.,  се отменя отпускането на ПОБ по чл.54а от КСО с мотив, че лицето упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване, като на основание чл.4, ал.1, т.8 от КСО осигуряването на …………  …………. се счита за прекъснато, а не за прекратено. Счита се, че не е изпълнен фактическия състав на чл.54 а, ал.1 от КСО, като няма прекратяване на осигуряването.

            Така издаденото разпореждане е оспорено по административен ред от К. с жалба  вх. № 3561/ 22. 06. 2012год.   пред  Директора на РУСО- Враца, който с  Решение  № 3561/ 1 от 18. 07. 2012 г. е отхвърлил жалбата и е потвърдил оспорения акт. За  да постанови този  резултат, Директорът на РУСО - Враца е приел, че жалбоподателят няма право на парично обезщетение за безработица, тъй като към момента на подаване на заявление, същият упражнява трудова дейност и получава  доходи  на изборна длъжност - …………  …………… за което е подадена информация от Община Х………… в РОЛ.  В тази насока в оспореното решение са изложени подробни мотиви, като е прието за  безспорно установено, че г- н Ц.К.К. е избран за …………   …………..    ………….. ………………….. Подчертава се, че в Регистъра на осигурените лица за него също е  подадена информация от Община Х.  като упражняващ трудова дейност и получаващ доходи на изборна длъжност – ………       ………... Според решението, заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица на г-н К. е подадено на 29.02. 2012 год., когато вече е бил избран за ………..   ……………... Твърди се, че в заявлението, жалбоподателят не е декларирал, че упражнява трудова дейност, за която подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО.

           По делото е представена справка с изх. № К- 3476 от 08.10. 2012 г. на Община Х. (стр.45) с посочени получени от жалбоподателя суми, начислени данъци и  осигурителни вноски.

            Към  адм. преписка са приложени документи свързани с развитото административно правоотношение: Справка с вх. № 061-00-463-5/ 29. 05. 2012 г., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателя, във вр. с отпускането на парично обезщетение за безработица; Служебна бележка изх.

№ 273/ 28.05. 2012 г. от Председателят на Об С Х………….. за това, че жалбоподателят е взел участие в работата на О. с.  Х………..;  Разпореждане № 061-00-463-8/ 14.05. 2012 год. на Ръководител ОБ при РУСО-Враца, с което е възобновено производството за отпускане на парично обезщетение за безработица по подадено заявление на жалбоподателя; Справка  вх.№ 061-00-463-4/ 07. 05. 2012 год., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателят; Справка вх.№ 061-00- 463- 5/ 07. 05. 2012 год., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателя във вр. с отпускането на парично обезщетение за безработица;

            Декларация от 07. 05. 2012 г., относно промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица;

            Служебна бележка изх.№ 235/ 04. 05. 2012 г. от Председателя на Об С Х………… за това, че жалбоподателят е взел участие в работата на О. с. Х…………. на ……………...  месец …… 2012 г. Разпореждане № 061-00-463- 7/ 09. 04. 2012 г. на Ръководител ОБ при РУСО- Враца, с което е възстановено изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица;  Разпореждане № 061-00-463- 6/ 09. 04. 2012 г. на Ръководител ОБ при РУСО - Враца, с което е прекратено изплащането на паричното обезщетение.

            Справка вх.№ 061-00- 463- 3/ 09. 04. 2012 г., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателят, във вр. с отпускането на парично обезщетение за безработица; Декларация от 09. 04. 2012 г., относно промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица. Служебна бележка с изх. № 233/ 06. 04. 2012 год. от Председателят на Об С Х………… за това, че жалбоподателят е взел участие в работата на О. с. Х……….. на дати…………..     …………   2012 г.

            Разпореждане № 061-00-463- 5/ 12. 03. 2012 год. на Ръководител ОБ при РУСО- Враца, с което е възстановено изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица;  Разпореждане № 061-00-463- 4/ 12. 03. 2012 год. на Ръководител ОБ при РУСО - Враца, с което е прекратено изплащането на паричното обезщетение за безработица;  Разпореждане № 061-00-463- 3/ 12. 03. 2012 год. на Ръководител ОБ при РУСО- Враца, с което е възстановено изплащането на отпуснатото парично обезщетение за безработица; Разпореждане № 061-00-463- 2/ 12. 03. 2012 год. на ръководител ОБ при РУСО - Враца, с което е прекратено изплащането на обезщетение за безработица.  Справка вх.№ 061-00- 463- 2/ 12. 03. 2012 г., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателя, във вр. с отпускането на парично обезщетение за безработица; Служебна бележка изх.№ 231/ 06. 03. 2012 год. от Председателят на Об С Х………… за това, че жалбоподателят е взел участие в работата на О. с.  Х……….. на …………          ……….. 2012 г. 

           Справка вх.№ 061-00- 463- 1/ 29. 02. 2012 г., относно приети, върнати и липсващи документи на жалбоподателя, във вр. с отпускането на парично обезщетение за безработица;  Адресна карта за настоящ адрес от 22. 02. 2012 г. и служебна бележка от 24. 02. 2012 г.

            Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

            По делото не се спори, относно релевантните факти, а именно, че    жалбоподателят е работил  в О. Х., като трудовото правоотношение на същия е прекратено, на основание чл.328, ал.1, т.6 от КТ, считано от 20. 02. 2012г. Същият е подал заявление в РУСО Враца на 29. 02. 2012 г., за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО. Към датата на подаване на документите от К. за отпускане на парично обезщетение за безработица, вкл. и към настоящия момент, същият има статут на ………….   ………………

           Спорът по  делото е до това дали дейността осъществявана от К., като ………….   ………… се приравнява на трудова дейност, налице ли е осигуряване и  дали същият има право на парично обезщетение за безработица (ПОБ),  във  връзка с подаденото от него  заявление.

            При извършената проверка по чл. 168, ал. 1 АПК на законосъобразността на оспореното решение и разпореждане на основанията, посочени в чл.146, т. 1- 5 от АПК, съдът намира, че същите са издадени от компетентен орган и в рамките на нормативно определените правомощия.

          Актовете са издадени в надлежната писмена форма с изложени мотиви в съответствие с предвиденото в чл. 59, ал.1 и ал.2 от АПК. При издаването им не са допуснати съществени нарушения на административно- производствените правила, които да обуславят тяхната отмяна.

           От съдържанието на издадените актове са видни правните и фактическите основания за издаването им, поради които е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица. 

           Неоснователни са доводите на оспорващия, че е нарушен материалния закон.  Съгласно  разпоредбата на чл.4, ал.1, т.8 от КСО  лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, сред които са и …………..   …………., подлежат на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност, поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Тази разпоредба приравнява, като трудова, дейността на лицата на изборни длъжности, каквито са …………..            …………...

 Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 3 от КСО наличието на основание за задължително осигуряване по чл. 4 от КСО е отрицателна материална предпоставка за правото на парично обезщетение за безработица. Естеството на обезщетението за безработица цели да замести липсващото възнаграждение на осигуреното лице за периода, през който не упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 от КСО, която хипотеза в случая не е налице.

 Осигуреното лице няма право на парично обезщетение за безработица през времето, през което упражнява трудова дейност и подлежи на задължително осигуряване за всички рискове. Получаването на възнаграждение на …………..        …………. изключва получаването на парично обезщетение за безработица.

 Не могат да бъдат споделени възраженията на оспорващият, че ………….  ………. получава възнаграждение не от трудова дейност, а от ………. такава и то само за дните на заседания, като следва да получава обезщетение за останалите дни извън заседанията. През периода, през който лицето упражнява дейност, като ………..    …………., подлежи на задължително осигуряване по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, тъй като ……….     …………. полагат труд през цялото време на мандата си, поради което за целия период, през който заемат тази си длъжност, те не могат да се считат за безработни.  Съобразно чл.10, ал.1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до нейното прекратяване.

             За времето, през което ………….  ……………… упражняват пълномощията и дейността по чл. 33 от ЗМСМА  се дължат осигурителни вноски, на основание чл.6, ал.3 от КСО - месечно върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. По делото е безспорно, че лицето е ……………             …………. и няма данни за прекратяване на неговите пълномощия по чл.23, ал.6 от ЗМСМА или чл. 30, ал.4 от ЗМСМА.

Обосновано и в съответствие с материалния закон въз основа на събраните по админ. преписка доказателства от административния орган е прието, че на К. следва  да се откаже отпускане  на  парично обезщетение за безработица.         

            С оглед изложеното настоящият съдебен състав счита, че оспореното решение на Директора на ТП на НОИ - Враца и потвърденото с него Разпореждане на Ръководителя на ОБ при РУСО- Враца са издадени в съответствие с материалния закон и не са налице основания за тяхната отмяна. Спазени са и админ. производствените правила при издаването им, поради което жалбата, като неоснователна следва да бъде отхвърлена.

             Водим от горното и  на основание чл.172, ал.2 от АПК, Съдът

              

                                                    Р    Е    Ш    И:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.К.К. *** против Решение № 3561/ 1 от 18. 07. 2012 г. на Директора на ТП на НОИ – Враца и потвърденото с него Разпореждане № 061-00-463-9/ 06. 06. 2012 г. на Ръководителя на ОБ при РУСО - Враца.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от неговото съобщаване, чрез АС Враца пред Върховен административен съд - София.

 

 

                                                                           АДМ. СЪДИЯ: