О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                 гр. Враца, 17.  08.  2012г.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Враца, касационен  състав в закрито заседание на 17. 08. 2012г. ( седемнадесети август две хиляди и дванадесета) година  в състав:

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯН КИРОВ

 

                         ЧЛЕНОВЕ: СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

                                                 ТАТЯНА КОЦЕВА

 

 

като разгледа докладваното от   председателя  КАД № 418 по описа за 2012г.,  и за да се произнесе  взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229, ал.1, т.2, във вр. чл. 166, ал.3  от АПК.

           Образувано е по частна жалба на Кмета на Община Оряхово против Определение  от 26.04. 2012 г., постановено по гр.дело   № 211/2012г. по описа на Районен съд-Оряхово. С обжалваното определение съдът е спрял  допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 3-126/ 04.04. 2012г.  на Кмета на Община Оряхово, с която на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ е разпоредено принудително изземване на имоти в землището на с.Остров, общ. Оряхово ползвани без правно основание от “Колендро” ЕООД гр.Кнежа.  

            В частната жалба се развиват подробни съображения за неправилност на обжалваното определение, като се поддържа, че оспорващият заповедта “Колендро” ЕООД не е представил никакви доказателства, установяващи евентуални значителни или трудно поправими вреди, които би претърпял от допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената  заповед. Навеждат се доводи, че неправилно районният съд е приложил разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК, като е приел, че специалния закон- ЗСПЗЗ не съдържа особени правила по отношение спиране изпълнението  на  заповеди за изземване на земеделски земи, издадени на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. Твърди се, че редът по чл.166, ал.2 от АПК е неприложим, тъй като е налице специалната разпоредба на чл. 34, ал.6 от ЗСПЗЗ.

           По  делото срещу горепосоченото определение е постъпила и частна жалба от “Островски вълни” ООД  гр.Стара Загора. Навеждат се доводи, че оспорената заповед от жалбоподателя, по която е спряно изпълнението  не е ИАА по см. на АПК, който да подлежи на оспорване, поради което производството по същата е следвало да се прекрати, като недопустимо.  По съществото на оспореното определение са наведени доводи по съществото на спора. Също така се твърди, че липсват доказателства, от които да се установи, че за жалбоподателя биха настъпила значителни или трудно поправими вреди.

         От “Островски вълни” ООД гр.Стара Загора  е  постъпил и писмен отговор, с който се заявява, че  подържат изцяло изложените мотиви от Кмета на община Оряхово, които считат за основателни и правилни, а определението на РС, с което е спряно изпълнението на оспорената заповед, считат  за неправилно и немотивирано, с оглед на което се иска неговата отмяна.     

            В срока по чл.232 от АПК ответната страна “Колендро” ЕООД - гр.Кнежа, чрез управителя С.С. е подала възражение, с което оспорва частната жалба. Иска се оспореното определение, като правилно и законосъобразно да остане в сила.

            Настоящият състав на Административен съд Враца намира, че частните жалби са процесуално допустими, като подадени от надлежни страни и в срока по чл. 166, ал.3 от АПК. Разгледани по същество са неоснователни по следните съображения:

            Районният съд е сезиран с жалба против заповед № З-126/ 04.04. 2012г., издадена от Кмета на община Оряхово на основание чл. 34, ал.1 от ЗСПЗЗ, с която е наредено принудително изземване на имоти в землището на с. Остров, общ. Оряхово ползвани без правно основание от “Колендро” ЕООД гр. Кнежа. С жалбата против оспорената заповед е направено искане на основание чл. 166, ал.2 от АПК  за спиране на предварително изпълнение на оспорената заповед.

            С атакуваното определение Районен съд Оряхово е спрял предварителното изпълнение на оспорената пред него заповед № З-126/ 04. 04. 2012 г., издадена на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ  от Кмета на Община Оряхово. Съдът е приел, че искането за спиране изпълнението на заповедта е основателно, тъй като от приложената административна преписка се установява, че процесните имоти за стопанската 2011/ 2012г. са предоставени на  “Колендро”ЕООД  въз основа на сключено споразумение и издадена въз основа на  него Заповед № 54/ 31. 01. 2012г. на Директора на ОД ”Земеделие”- Враца за служебно разпределение на земеделската земя в землището на с.Остров, като жалбоподателят е започнал  ползуването на имотите.

          От друга страна съдът е съобразил обстоятелството, че заповедта е издадена по средата на стопанската година и с оглед на това е приел, че от  предварителното  изпълнение на оспорената заповед дружеството би могло да претърпи значителни и/ или трудно поправими вреди. Съдът е приел, че спирането на изпълнението на заповедта не би довело за засягане на обществени интереси от категорията на тези, посочени в чл.60, ал.1 от АПК.

         Настоящия съдебен състав  намира обжалваното определение за правилно, като  при постановяването му не са допуснати твърдяните в частните жалби нарушения, представляващи отменителни основания.  Правилно районният съд е приел, че по отношение на допуснатото по силата на закона – чл. 34, ал.2 от ЗСПЗЗ предварително изпълнение на заповедта по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ е приложима разпоредбата на чл. 166, ал.2 от АПК. 

          Районният съд е анализирал събраните по делото доказателства в цялост и с оглед на установените по делото релевантни обстоятелства и съпоставката на засегнатите интереси на жалбоподателя от евентуално предварително изпълнение на оспорената заповед и предполагаем обществен интерес от предварителното изпълнение на оспорената заповед е извел обоснован и законосъобразен извод, че са налице условията на чл.166, ал.2 от АПК за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на оспорената заповед.  В тази насока обосновано съдът е приел, че за стопанската 2011/ 2012г. жалбоподателят ползва имотите въз основа на споразумение и издадена въз основа на него заповед № 54/ 31.01.2012г. на Директора на ОД ”Земеделие”-Враца и от предварителното изпълнение на оспорената заповед би могъл да претърпи значителни и/ или трудно поправими вреди, още повече съобразявайки и обстоятелството, че заповедта е издадена по средата на стопанската година.

Неоснователни са твърденията на частните жалбоподатели за допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила от районния съд при постановяване на оспореното определение. Изложените съображения от районния съд, че засегнатите интереси на жалбоподателя от предварителното изпълнение на оспорената заповед са съизмерими с  презюмирания обществен интерес по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК се споделят и от настоящия съдебен  състав. 

Представените писмени доказателства, както и наведените доводи от частната жалба на “Островски вълни” ООД, касаят въпроси относно законосъобразността на заповедта, т. е. спора по същество, поради което и АС Враца намира, че не следва да ги обсъжда в настоящето производство.

           По изложените съображения и на основание чл. 221, ал.2, във вр. с чл. 236 от АПК и чл.166, ал.3 от АПК, Административен съд Враца

 

                                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ В СИЛА  Определение от 26. 04. 2012 г.,  постановено по гр. дело  № 211/ 2012 г. на Районен съд Оряхово, с което е спряно  предварителното изпълнение на Заповед № 3-126/ 04. 04. 2012г. на Кмета на Община Оряхово.

 

           Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                2.