О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                   Гр.Враца 05.09.2012г.

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Враца, ­­­­­­ІІІ-ти състав, в закрито заседание на 05.09.2012г. /две хиляди и дванадесета/ година в състав :

 

 

                       АДМ.СЪДИЯ: СЕВДАЛИНА ВАСИЛЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия ВАСИЛЕВА адм.дело № 443 по описа за 2012г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по жалба,депозирана от  ЖС”Екатерина Каравелова” – доставчик на социалната услуга Кризисен център, със седалище и адрес на управление гр.Силистра против ЗАПОВЕД №ЗД-РД 01-0406/11.07.2012г.  на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Враца, за настаняване на детето С.В.Р. в Кризисен център за лица, пострадали от домашно насилие и трафик гр.Силистра.

    Оспорената заповед е издадена от Директора на Д”СП” Враца на основание чл.30а вр.чл.4 ал.1 т.5 и чл.25 ал.1 т.3 от Закона за закрила на детето, като същата има обхват на действие до произнасяне на компетентния съд с решение за постоянното настаняване на детето.

     Заповедта е обжалвана от настоящия жалбодател пред Регионална дирекция “Социално подпомагане” Враца, която с Решение №ЗД-РД 01-0195/31.07.2012г. е отхвърлила жалбата. Решението е връчено на жалбодателя на 13.08.2012г., видно от представеното известие за доставяне. Жалбата до АС Враца е подадена на 16.08.2012г. чрез издалия оспорената заповед административен орган.

      В депозираната пред съда жалба се сочи, че издадената заповед за настаняване на детето С.Р. в Кризисен център гр.Силистра е незаконосъобразна, като се изтъкват съображения, че детето е със специални нужди, като центърът не разполага с обучени специалисти за работа с такива лица, както и че с действията си то е опасно както за собственото си здраве, така и за психическото и физическо здраве на останалите настанени в центъра. Иска се от съда да прекрати настаняването на детето в Кризисен център Силистра и то да бъде настанено в специализирано заведение за лица с разстройство в поведението, изискващо грижа и лечение.

     При така констатираното предявената пред съда жалба е депозирана в срок, но е процесуално недопустима като предявена от лице, което няма правен интерес от обжалването. Касае се за административно производство по Закона за закрила на детето, в което Директорът на съответната Д”СП” е компетентният административен орган, който има правомощията да издава заповеди за прилагане на мерки за осигуряване на закрила на  деца в нужда. Преценката за това каква мярка следва да се приложи към всеки конкретен случай е предоставена на административния орган. Административното правоотношение по прилагане на такива мерки, в частност при прилагане на мярката “настаняване в специализирано заведение” се развива само между административния орган, детето и неговите родители. Жалбодателят е само институция, която предоставя социална услуга, но не е страна в административното правоотношение, поради което спрямо него не възниква правото да оспорва заповедите за настаняване на нуждаещите се от закрила. За да има едно лице – физическо или юридическо, правен интерес от оспорването на административен акт, това оспорване следва да е насочено към премахване на неблагоприятни правни последици, респективно към предотвратяване възникването на такива последици за него, каквито в случая не са налице.

     Липсата на правен интерес е абсолютна отрицателна процесуална предпоставка за допустимостта на административното производство в неговата съдебна фаза, за което съдът следи служебно. След като жалбодателят не е от кръга на легитимираните лица, имащи право на  оспорване на административния акт, то предявената жалба се явява процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.  

             Предвид на изложеното  и на основание чл.159 т.4 от АПК Съдът

 

              О П Р Е Д Е Л И  :

 

              ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  ЖС”Екатерина Каравелова” –доставчик на социална услуга Кризисен център със седалище и адрес на управление гр.Силистра  против ЗАПОВЕД №ЗД-РД 01/0406 от 11.07.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Враца.

               ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

               Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд чрез Врачански административен съд в 7-дневен срок от съобщението до жалбодателя, че е изготвено.

 

                         АДМ. СЪДИЯ: